Algemene Voorwaarden – Healing Card

Algemene Voorwaarden

Healing Card
 
Algemene Voorwaarden – Sarah Vendrig Fotografie – Healing Card – 30-03-2024

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sarah Vendrig Fotografie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sarah Vendrig Fotografie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Sarah Vendrig Fotografie voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Sarah Vendrig Fotografie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.4 Sarah Vendrig Fotografie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sarah Vendrig Fotografie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Levering, prijzen en transport
3.1. Alle productprijzen zoals deze staan vermeld op de website van Sarah Vendrig Fotografie en Healing Card zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn inzichtelijk op de webpagina van Healing Card, vóórdat de bestelling gedaan wordt.

3.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Sarah Vendrig Fotografie kenbaar heeft gemaakt.
3.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sarah Vendrig Fotografie tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Sarah Vendrig Fotografie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tevens is het risico van retourzending aan Sarah Vendrig Fotografie, voor de klant, tot het moment van bezorging aan Sarah Vendrig Fotografie of een vooraf aangewezen en aan Sarah Vendrig Fotografie bekend gemaakte vertegenwoordiger.
3.4 Het is Sarah Vendrig Fotografie toegestaan verkochte zaken in delen te leveren aan de klant wanneer dit niet anders gaat, bijvoorbeeld door beperkte voorraad. Sarah Vendrig Fotografie brengt de klant hiervan op de hoogte.

3.5 Sarah Vendrig Fotografie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

3.6 Sarah Vendrig Fotografie zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

3.7 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Sarah Vendrig Fotografie het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

3.8.1 Ophalen van bestellingen. Het is mogelijk om de bestelling af te halen. Dit gaat te allen tijde in overleg met Sarah Vendrig Fotografie, waarbij laatstgenoemde de locatie, dagen en tijdstippen hiervoor bepaald. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.8.2 Ophalen van bestellingen waarbij voor betaalwijze Klarna is gekozen. Wanneer gekozen is voor de betaalwijze Klarna en de bestelling wordt opgehaald, dan stelt Klarna daaraan een aantal voorwaarden. De klant dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij het afhalen van de bestelling aan Sarah Vendrig Fotografie of de persoon bij het verkooppunt. Indien de klant ervoor kiest een ander persoon de bestelling af te laten halen dient deze andere persoon hiertoe gemachtigd te zijn door de klant. Deze machtiging dient te worden overhandigd aan Sarah Vendrig Fotografie, of de werknemer van het desbetreffende verkooppunt. De gemachtigde persoon zal daarnaast een Bewijs van uitgifte dienen te tekenen na het in ontvangst nemen van de bestelling.  

 

Betalingsvoorwaarden
4.1 Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van de bestelling.

4.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sarah Vendrig Fotografie te melden.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de klant een uitstel van 14 dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van de betaling binnen deze 14 dagen termijn, is de klant over de uitstaande vordering de wettelijk rente verschuldigd en is Sarah Vendrig Fotografie gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 

4.4 Sarah Vendrig Fotografie biedt diverse betalingsvormen aan: iDeal, betaling middels SEPA-overboeking en Klarna.

4.4.1 iDeal: Tijdens het bestelproces kiest de klant de bank naar keuze om aldaar de betaling te voltooien. De klant heeft de mogelijkheid om via iDeal te betalen als deze gebruik maakt van online bankieren. De betaling wordt direct van de bankrekening van de klant afgeschreven.

4.4.2 SEPA-overboeking: Na het voltooien van de bestelling op de website, ontvangt de klant de gegevens om de betaling mee te kunnen voltooien in de eigen bankomgeving. Dit kan zowel handmatig als met behulp van een betaallink.  

4.4.3 Klarna: ‘Betaal later’ wordt aangeboden door Klarna. Zodra de bestelling wordt verzonden, ontvangt de klant van Klarna informatie over hoe en wanneer de betaling moet worden afgerond. Wanneer de klant kiest voor de online betaalmethode Klarna, zullen bij het afrekenen de persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven worden aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of de klant in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en om die betaalmethoden indien nodig aan te passen voor de klant. De overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met

Klarna’s eigen privacyverklaring. Deze is te vinden op: www.klarna.com.

Herroepingsrecht
5.1 Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Sarah Vendrig Fotografie mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Artikelen retourneren kan volgens onderstaande instructies, waarbij de kosten voor retour zenden voor de consument zijn.

5.1.1.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de periode van acclimatisering zoals genoemd in artikel 6.6. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.1.2.      De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.1.1.

5.1.3.      De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Sarah Vendrig Fotografie hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking aan Sarah Vendrig Fotografie retourneren, conform de door Sarah Vendrig Fotografie verstrekte instructies.

  1. A) Het artikel/alle artikelen moeten onbeschadigd zijn.
  2. B) De onbeschadigde order moet binnen 14 dagen na ontvangst worden retour gestuurd, in de originele verpakking, naar het retouradres:

Retouren Sarah Vendrig Fotografie

Vlierstraat 22

2871 RR

Schoonhoven

  1. C) De kosten voor het retourneren en het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  2. D) Retouren dienen te worden aangemeld via: sarah@sarahvendrig.nl. De naam en het factuurnummer van de klant dient hierbij duidelijk leesbaar (bij voorkeur getypt) vermeld te worden.
  3. E) Sarah Vendrig Fotografie zal voor terugbetaling dezelfde betaalmiddel gebruiken als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Het volledige aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het retourpakket, terug betaald, inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de oorspronkelijke zending. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkopere standaardlevering, hoeft Sarah Vendrig Fotografie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Het bewijs van de retourverzending dient goed te worden bewaard door de consument. Mocht de retourzending kwijt raken, dan is de Track & Trace-code een manier om het pakket op te sporen. Sarah Vendrig Fotografie is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketjes.

5.2. Sarah Vendrig Fotografie behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel is beschadigd door toedoen van de klant en daardoor niet meer verkoopbaar is.
5.3. Het risico van beschadiging gedurende de retourzending is voor de klant. Sarah Vendrig Fotografie zal de waarde van producten die beschadigd aankomen niet crediteren. De klant dient een retourzending dan ook goed te verpakken.  
5.4. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring van Sarah Vendrig Fotografie, waarbij specifieke instructies gegeven kunnen worden omtrent de wijze van verpakking en verzending.

Garanties en klachten
6.1 De klant is verplicht de bij hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te nemen.
6.2 Bij levering dient de klant eventuele beschadigingen direct te melden aan Sarah Vendrig Fotografie door een e-mail te sturen aan sarah@sarahvendrig.nl, uiterlijk binnen 36 uur na ontvangst, tevens rekening houdend met de periode van acclimatisering zoals genoemd in artikel 6.6.
6.3 Wij adviseren beschadigde pakketten die duidelijk door transport beschadigd zijn geraakt, niet aan te nemen van het postbedrijf.

6.4 Bij drukwerk kan er minimaal verschil optreden in formaat, kleur en uitwerking. De klant accepteert deze eigenschappen.

6.5 Kaarthouders worden gemaakt van eikenhout. Dit betreft een natuurlijk product. Om die reden is geen enkele kaarthouder gelijk. Zogenaamde knoesten, nerven of andere natuurlijke ‘oneffenheden’ die onderdeel uitmaken van eikenhout, kunnen daarom voorkomen in een door de klant aangekochte kaarthouder. Dit wordt door Sarah Vendrig Fotografie niet gezien als defect of reden voor retour buiten de wettelijke zichttermijn.

6.6 Papier is een natuurlijk product waardoor het gevoelig kan reageren op temperatuurverschillen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de luchtvochtigheid verandert als gevolg van temperatuurverschillen. Wanneer er een verandering in luchtvochtigheid optreedt, kan dit van invloed zijn op het materiaal waarop de foto is afgedrukt. Sarah Vendrig Fotografie adviseert daarom de klant om de foto na ontvangst minimaal 24 uur in de plastic verpakking te laten acclimatiseren alvorens de foto uit de verpakking te halen (acclimatisatieperiode). Ook wordt geadviseerd rekening te houden met de locatie waar de foto geplaatst wordt, zodat temperatuur- en vochtverschillen geen (grote) invloed zullen hebben. De klant is bekend met het risico dat (enige) vervorming van het papier kan plaats vinden wanneer de foto geplaatst wordt in een ruimte die onderhevig is aan temperatuur- en/of vochtverschillen: Sarah Vendrig Fotografie raadt dit om die redenen af.  

6.7 Klachten over de uitvoering van de bestelling moeten binnen 36 uur na ontvangst (tevens rekening houdend met de acclimatisatieperiode genoemd in artikel 6.6), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sarah Vendrig Fotografie, per e-mail naar: sarah@sarahvendrig.nl.

6.8 Bij Sarah Vendrig Fotografie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sarah Vendrig Fotografie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.9 De consument dient Sarah Vendrig Fotografie in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Actievoorwaarden Winacties en kortingscodes

7.1 Winacties worden uitgeschreven door Sarah Vendrig Fotografie. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

7.2 Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden: via e-mail, een antwoordformulier, via social media of anders. Specifieke eisen om mee te kunnen doen aan de winactie, staan beschreven bij de desbetreffende winactie.

7.3 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie, tenzij anders wordt aangegeven. Acties en kortingscodes zijn niet geldig in combinatie met andere acties of op afgeprijsde artikelen.  

7.4 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Sarah Vendrig Fotografie het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

7.5 De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

7.6 Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie. De deelnemer moet daarnaast woonachtig zijn in Nederland, tenzij Sarah Vendrig Fotografie op het moment van deelname ook verzend aan het land waarin de deelnemer woonachtig is. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7.7 De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

7.8 Winnaars worden na het sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, telefonisch, of via een persoonlijk bericht op social media.

7.9 Sarah Vendrig Fotografie kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.

7.10 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

7.11 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Sarah Vendrig Fotografie gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

7.12 Eventuele medewerkers van Sarah Vendrig Fotografie zijn uitgesloten van deelname.

7.13 Winnaars dienen uiterlijk binnen twee weken na het bekend maken van de winnaars te reageren wanneer dit gevraagd wordt door Sarah Vendrig Fotografie, anders worden er door Sarah Vendrig Fotografie nieuwe winnaars gekozen.

7.14 De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen van de deelnemers, worden door Sarah Vendrig Fotografie alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Voor een foto-winactie geldt: dat de deelnemer door het delen van foto’s akkoord gaat met het gebruik daarvan door Sarah Vendrig Fotografie in alle mogelijke communicatie uitingen.

7.15 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.16 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.


Gegevens Sarah Vendrig Fotografie

Sarah Vendrig Fotografie

Vlierstraat 22 / 2871 RR / Schoonhoven

Telefoon: 06 155 976 20

e-mail: sarah@sarahvendrig.nl

KVK  nummer:   775 099 43

BTW:  NL 003 203 782 B61

Neem contact op met Sarah Vendrig als je iets van deze website wilt gebruiken.