Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

sarah vendrig fotografie
 
Algemene Voorwaarden – Sarah Vendrig Fotografie  01-07-2020

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Sarah Stuurman Fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Sarah Stuurman Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Sarah Stuurman Fotografie naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Sarah Stuurman Fotografie onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Sarah Stuurman Fotografie in rekening zijn gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat Sarah Stuurman Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht,  welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Sarah Stuurman Fotografie op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Sarah Stuurman Fotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan Sarah Stuurman Fotografie verschuldigde betalingen behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Sarah Stuurman Fotografie heeft verstrekt.

5.4 Indien Sarah Stuurman Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze is tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Sarah Stuurman Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Sarah Stuurman Fotografie dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Sarah Stuurman Fotografie na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Sarah Stuurman Fotografie aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Sarah Stuurman Fotografie voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij publicatie van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Sarah Stuurman Fotografie te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Bestelde beelddragers zijn vanaf het moment van verzending naar wederpartij, voor risico van de Wederpartij. In geval van retournering van beelddragers aan Sarah Stuurman Vendrig geldt dat: De beelddragers zijn vanaf het moment van verzending naar de wederpartij, voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Sarah Stuurman Fotografie onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden door Sarah Vendrig Fotografie geleverd aan de Wederpartij in overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending naar de wederpartij, voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Sarah Stuurman Fotografie vastgesteld.

8.4 Kosteloos ruilen van reeds bestelde en/of geleverde beelddragers is niet mogelijk wegens het maatwerk dat wordt aangeboden door Sarah Vendrig Fotografie.

8.5 Indien Sarah Stuurman Fotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Sarah Stuurman Fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen, in het geval er vooraf geen spoedtarief is overeengekomen.

8.6 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Sarah Stuurman Fotografie te worden medegedeeld. Sarah Stuurman Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/Eigendom beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Sarah Stuurman Fotografie zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Sarah Stuurman Fotografie.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Sarah Stuurman Fotografie.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Sarah Stuurman Fotografie is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Sarah Stuurman Fotografie hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van Sarah Stuurman Fotografie. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van het eigendom wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Sarah Stuurman Fotografie hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Sarah Stuurman Fotografie, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Sarah Stuurman Fotografie zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Sarah Stuurman Fotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Sarah Stuurman Fotografie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Sarah Stuurman Fotografie overeenkomstig de offerte.

12.3 Sarah Stuurman Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Sarah Stuurman Fotografie slechts worden uitgevoerd na specificatie van de meerkosten die door de Wederpartij schriftelijke akkoord is bevonden en aan Sarah Stuurman Fotografie is geretourneerd.

12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Sarah Stuurman Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, of een evenredig deel daarvan door Sarah Stuurman Fotografie te bepalen.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Sarah Stuurman Fotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Sarah Stuurman Fotografie werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

13. Internet

13.1 In geval van overeengekomen gebruik op Internet zal de Wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

14. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Sarah Stuurman Fotografie.

15. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Sarah Stuurman Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Sarah Stuurman Fotografie, hebben bedoeld.

15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4 Indien door Sarah Stuurman Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Sarah Stuurman Fotografie.

17.2 Bij inbreuk komt Sarah Stuurman Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Sarah Stuurman Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

18.1 De naam van Sarah Stuurman Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Sarah Stuurman Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Sarah Stuurman Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Sarah Stuurman Fotografie op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Sarah Stuurman Fotografie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

18.4 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Sarah Stuurman Fotografie conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

18.5 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Sarah Stuurman Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Sarah Stuurman Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19. Aansprakelijkheid en Rechten van derden

19.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Sarah Stuurman Fotografie van alle aanspraken te dier zake.

19.2 Sarah Stuurman Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

19.3 Sarah Stuurman Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Sarah Stuurman Fotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

20. Faillissement/surseance

Zowel Sarah Stuurman Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Sarah Stuurman Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

21. Rechts- en forumkeuze

21.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

21.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Sarah Stuurman Fotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Neem contact op met Sarah Vendrig als je iets van deze website wilt gebruiken.